Skip to content

Privacyverklaring en Behandelvoorwaarden

Ik vind jouw privacy belangrijk en daarom ga ik heel voorzichtig en vertrouwelijk met jouw (aan mij gegeven) persoonlijke informatie om. Ik doe dat helemaal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook wordt er gewerkt volgens de wettelijke regelgeving. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn precies vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Stillness & Motion verwerkt Persoonsgegevens

Omdat ik een dienst lever of omdat je mij over jouw persoonlijke klachten of problemen vertelt, kom ik in het bezit van je gegevens. Het verwerken van gegevens klinkt misschien bedreigend, maar bijvoorbeeld: om je een rekening te sturen, heb ik je adresgegevens nodig. Zo verwerk ik minimaal de volgende gegevens:

– Naam

– Adres

– Woonplaats

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– Burgerlijke staat

– E-mailadres

– Beroep

– Verzekeringnummer (om de rekening aan je verzekering te kunnen sturen)

– Gegevens uit in vertrouwen gedeelde informatie via telefoon, mail of in een sessie.

Gevoelige private gegevens

(zoals gezondheid medicijnen of gegevens over kinderen, e.d.).

Ik ben wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen.

Het dossier wordt alleen aan echt papier toevertrouwd en wordt achter slot en grendel bewaard. Alleen het door jouw terug gestuurde intake formulier ontvang ik in de mail op de computer. De computer is met een wachtwoord beveiligd.

Informatie verstrekking

Ik zal tijdens de behandeling alle informatie verstrekken betreffende alle fasen van de behandeling. Jij als cliënt verplicht je middels het anamnese gesprek relevante informatie aan mij als therapeut te verstrekken. Ik ga er vanuit dat je bij de intake alles naar waarheid en zo volledig mogelijk hebt ingevuld. Mochten er na een bezoek meer gegevens relevant zijn, nodig ik je uit mij per mail zo snel mogelijk van de extra gegevens op de hoogte te stellen. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in bv. een medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening jou zelf.

Hoe ik je gegevens gebruik

– Stillness & Motion gebruikt jouw gegevens om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening.

– Stillness & Motion gebruikt mogelijk jou gegevens om je feedback te vragen over behandeling.

– Ik contacteer je mogelijk met tips of aanbevelingen of antwoorden die voortvloeien uit een eerder contact.

– Voor de belastingaangifte krijgt ook mijn boekhouder mogelijk (factuur)gegevens onder ogen. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

– Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

Stillness & Motion verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Met de Boekhouder sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stillness & Motion blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stillness & Motion doet niets met cookies. Analytische cookies die waarschijnlijk door Google worden geplaatst, worden door Stillness & Motion niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stillness & Motion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een andere (door jou genoemde organisatie) te sturen. Je kunt een verzoek:

– tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of

– verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens

sturen naar dagmar@stillnessandmotion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om telefonisch of persoonlijk contact met mij te hebben. 

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bovendien heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Medische behandeling

Jij als cliënt begrijpt dat de behandeling geen vervanging is van (reguliere) medische behandelingen en/of diagnoses. Ik als therapeut ben geen arts en heb geen intentie om deze als zodanig te vervangen. Aanpassingen in medische instructies en behandeling of andere noodzakelijke behandelingen zullen altijd voor de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf zijn, in overleg met de behandelend arts.

Doorverwijzen

Ik als therapeut verplicht mij om jou correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, als mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Tarief

Jij als cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van zoals vermeld op de website.

Betaling

Betalingswijze van de behandeling is contant of per betaalverzoek op rekening per consult.

Annuleren

Als cliënt verplicht je een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring en Behandelvoorwaarden.

Eventuele wijzigingen van mijn website of wet en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring en Behandelvoorwaarden. Het is daarom nuttig deze Privacyverklaring en Behandelvoorwaarden te lezen, ook als je al eerder bent geweest.

Vragen over deze Privacyverklaring en Behandelvoorwaarden

Ik houdt deze Privacyverklaring en Behandelvoorwaarden up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar dagmar@stillnessandmotion.nl en zet “Privacyverklaring en Behandelvoorwaarden” in de onderwerp regel van je email.